Toán hữu hạn Ví dụ

Bước 1
Có thể tìm hệ số góc của đường hồi quy tốt nhất bằng công thức.
Bước 2
Có thể tìm tung điểm của đường hồi quy khớp nhất bằng cách dùng công thức này.
Bước 3
Tính tổng các giá trị .
Bước 4
Rút gọn biểu thức.
Bước 5
Tính tổng các giá trị .
Bước 6
Rút gọn biểu thức.
Bước 7
Tính tổng các giá trị của .
Bước 8
Rút gọn biểu thức.
Bước 9
Tính tổng các giá trị của .
Bước 10
Rút gọn biểu thức.
Bước 11
Tính tổng các giá trị của .
Bước 12
Rút gọn biểu thức.
Bước 13
Điền vào các giá trị đã tính được.
Bước 14
Rút gọn biểu thức.
Bước 15
Điền vào các giá trị đã tính được.
Bước 16
Rút gọn biểu thức.
Bước 17
Điền các giá trị của hệ số góc và tung độ gốc vào công thức biết hệ số góc và tung độ gốc.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.