Toán hữu hạn Ví dụ

, , ,
Bước 1
Giá trị hiệu dụng (rms) của một tập hợp các số là căn bậc hai của tổng các số bình phương chia cho số lượng số hạng.
Bước 2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.5
Cộng .
Bước 2.6
Cộng .
Bước 2.7
Cộng .
Bước 2.8
Chia cho .
Bước 3
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.