Toán hữu hạn Ví dụ

, , , ,
Bước 1
Giá trị trung bình của một tập hợp số là tổng chia cho số lượng các số hạng.
Bước 2
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Cộng .
Bước 2.2
Cộng .
Bước 2.3
Cộng .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 3
Chia.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.