Hoá học Ví dụ

Xác định xem có phải là hợp chất tan trong nước không
Bước 1
không có tính tan vì hầu hết các muối bạc không có tính tan ngoại trừ .
không có tính tan
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.