Hoá học Ví dụ

Bước 1
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 2
nằm trong cột của bảng tuần hoàn, nó sẽ chia sẻ hạt electron và sử dụng trạng thái oxi hóa của .
Bước 3
Đây là danh sách đầy đủ của các trạng thái oxi hóa cho phân tử này.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.