Hoá học Ví dụ

Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
17Atomic Number
ClElement Symbol
ChlorineElement Name
35.45Average Atomic Mass
Bước 2
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.