Hoá học Ví dụ

Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
5Atomic Number
BElement Symbol
BoronElement Name
10.81Average Atomic Mass
Bước 2
The atomic weight is a measurement of the total number of particles in an atom's nucleus including both protons and neutrons. So the first step is to locate the atomic mass on the periodic table, and round the value to the nearest whole number.
làm tròn đến
Bước 3
Số khối là số hạt trong hạt nhân của nguyên tử. Hạt nhân được tạo thành từ các hạt proton và neutron.
Bước 4
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
5Atomic Number
BElement Symbol
BoronElement Name
10.81Average Atomic Mass
Bước 5
Để tìm số lượng hạt proton trong , trước tiên xác định vị trí nguyên tố trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt proton.
hạt proton
Bước 6
Điền vào các giá trị đã biết trong đó đại diện cho số lượng hạt neutron.
Bước 7
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 8
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 8.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 8.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.