Hoá học Ví dụ

Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
4Atomic Number
BeElement Symbol
BerylliumElement Name
9.01Average Atomic Mass
Bước 2
Để tìm số lượng hạt electron trong , trước tiên xác định vị trí phần tử trên bảng tuần hoàn. Tiếp theo, tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Vì số nguyên tử của , hạt electron.
hạt electron
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.