Hoá học Ví dụ

Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
2Atomic Number
HeElement Symbol
HeliumElement Name
4Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm số nguyên tử nằm phía trên ký hiệu của nguyên tố. Số này bằng số hạt proton và số hạt electron trong nguyên tử.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.