Hoá học Ví dụ

Bước 1
Tìm phần tử trên bảng tuần hoàn.
19Atomic Number
KElement Symbol
PotassiumElement Name
39.1Average Atomic Mass
Bước 2
Tìm khối lượng nguyên tử nằm gần biểu tượng của nguyên tố. Số này đại diện cho số gam trong một mol nguyên tử của nguyên tố.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.