Giải tích Ví dụ

Bước 1
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Bước 2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Kết hợp .
Bước 2.2
Kết hợp .
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Kết hợp .
Bước 4.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.2.2.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2.4
Viết lại biểu thức.
Bước 4.2.2.5
Chia cho .
Bước 5
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Kết hợp .
Bước 6.2.2
Kết hợp .
Bước 6.2.3
Nhân với .
Bước 6.2.4
Nhân với .
Bước 6.3
Kết hợp .
Bước 6.4
Sắp xếp lại các số hạng.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.