Giải tích Ví dụ

Bước 1
Chia cho .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Lập các đa thức được chia. Nếu không có đủ số hạng cho mọi số mũ, hãy chèn một số hạng có giá trị .
++-+++
Bước 1.2
Chia số hạng bậc cao nhất trong biểu thức bị chia cho số hạng bậc cao nhất trong biểu thức chia .
++-+++
Bước 1.3
Nhân số hạng thương số mới với số chia.
++-+++
+++-
Bước 1.4
Biểu thức cần được trừ khỏi số bị chia, vì vậy hãy đổi tất cả các dấu trong
++-+++
---+
Bước 1.5
Sau khi đổi các dấu, cộng số bị chia cuối cùng của đa thức từ phép nhân để tìm số bị chia mới.
++-+++
---+
++
Bước 1.6
Đáp án cuối cùng là thương cộng với phần còn lại trên số chia.
Bước 2
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 3
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 4
Viết phân số bằng cách khai triển phân số từng phần.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Chia nhỏ phân số và nhân với mẫu số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Phân tích phân số thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 4.1.1.2
Vì cả hai số hạng đều là các số lập phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai lập phương, trong đó .
Bước 4.1.1.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1.3.1
Nhân với .
Bước 4.1.1.3.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 4.1.2
Với mỗi thừa số dưới mẫu số, ta tạo một phân số mới dùng thừa số đó làm mẫu số và một ẩn số làm tử số. Vì thừa số dưới mẫu số tuyến tính nên ta đặt một biến đơn vào vị trí của nó .
Bước 4.1.3
Với mỗi thừa số dưới mẫu số, ta tạo ra một phân số mới dùng thừa số đó làm mẫu số, và một ẩn số làm tử số. Vì thừa số có bậc 2, ta cần số hạng trên tử số. Số số hạng cần thiết trên tử số luôn bằng với số bậc của thừa số dưới mẫu.
Bước 4.1.4
Nhân mỗi phân số trong phương trình với mẫu của của biểu thức ban đầu. Trong trường hợp này, mẫu số là .
Bước 4.1.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.5.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.5.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.1.6
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.6.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.6.2
Chia cho .
Bước 4.1.7
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.7.1.2
Chia cho .
Bước 4.1.7.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.7.3
Nhân với .
Bước 4.1.7.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.1.7.4.2
Chia cho .
Bước 4.1.7.5
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.7.5.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.7.5.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.7.6
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.6.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.7.6.1.1
Di chuyển .
Bước 4.1.7.6.1.2
Nhân với .
Bước 4.1.7.6.2
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4.1.7.6.3
Viết lại ở dạng .
Bước 4.1.7.6.4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 4.1.7.6.5
Viết lại ở dạng .
Bước 4.1.8
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.8.1
Sắp xếp lại .
Bước 4.1.8.2
Di chuyển .
Bước 4.1.8.3
Di chuyển .
Bước 4.1.8.4
Di chuyển .
Bước 4.2
Tạo các phương trình cho các biến của phân số từng phần và sử dụng chúng để lập một hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của từ mỗi vế của phương trình bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 4.2.2
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của từ mỗi vế của phương trình bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 4.2.3
Tạo một phương trình cho các biến phân số từng phần bằng cách đặt các hệ số của các số hạng không chứa bằng nhau. Để phương trình cân bằng, các hệ số tương ứng ở mỗi vế của phương trình phải bằng nhau.
Bước 4.2.4
Lập hệ phương trình để tìm hệ số của các phân số từng phần.
Bước 4.3
Giải hệ phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 4.3.1.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 4.3.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.3.2.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.2.1.1
Viết lại ở dạng .
Bước 4.3.2.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 4.3.2.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.3.2.4
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.4.1
Viết lại ở dạng .
Bước 4.3.3
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 4.3.3.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4.3.4
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.4.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.3.4.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.4.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.4.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.4.2.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.3.4.2.1.1.2
Nhân với .
Bước 4.3.4.2.1.1.3
Nhân với .
Bước 4.3.4.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 4.3.5
Giải tìm trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 4.3.5.2
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 4.3.5.2.2
Cộng .
Bước 4.3.5.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 4.3.5.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.5.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 4.3.5.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.5.3.3.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.3.6
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của bằng trong mỗi phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.3.6.2
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.2.1
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.2.1.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.2.1.1.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.2.1.1.1.1
Nhân với .
Bước 4.3.6.2.1.1.1.2
Kết hợp .
Bước 4.3.6.2.1.1.1.3
Nhân với .
Bước 4.3.6.2.1.1.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.3.6.2.1.2
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.2.1.2.1
Viết ở dạng một phân số với một mẫu số chung.
Bước 4.3.6.2.1.2.2
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 4.3.6.2.1.2.3
Trừ khỏi .
Bước 4.3.6.2.1.2.4
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.3.6.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của trong bằng .
Bước 4.3.6.4
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.4.1
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.6.4.1.1
Nhân với .
Bước 4.3.6.4.1.2
Nhân với .
Bước 4.3.7
Liệt kê tất cả các đáp án.
Bước 4.4
Thay thế từng hệ số phân số từng phần trong bằng các giá trị tìm được cho , .
Bước 4.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Multiply the numerator and denominator of the fraction by .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1.1
Nhân với .
Bước 4.5.1.2
Kết hợp.
Bước 4.5.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.5.3
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.3.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 4.5.3.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.5.3.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.5.4
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.4.1
Kết hợp .
Bước 4.5.4.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.4.2.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 4.5.4.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.5.4.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.5.4.3
Nhân với .
Bước 4.5.5
Rút gọn bằng cách đặt thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.5.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.5.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.1.4
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.1.5
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.3
Viết lại ở dạng .
Bước 4.5.5.4
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.5.5
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.5.5.1
Viết lại ở dạng .
Bước 4.5.5.5.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.5.6
Nhân tử số với nghịch đảo của mẫu số.
Bước 4.5.7
Nhân với .
Bước 5
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 6
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 7
Giả sử . Sau đó . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 7.1.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 7.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 7.1.4
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 7.1.5
Cộng .
Bước 7.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 8
Tích phân của đối với .
Bước 9
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 10
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 11
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 11.1.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 11.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 11.1.4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 11.1.5
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 11.1.6
Cộng .
Bước 11.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 12
Tích phân của đối với .
Bước 13
Rút gọn.
Bước 14
Thay trở lại cho mỗi biến thay thế tích phân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 14.1
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 14.2
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.