Giải tích Ví dụ

Xác định sự hội tụ bằng phép thử tích phân
Bước 1
Để xác định xem chuỗi có hội tụ hay không, hãy xác định xem tích phân của dãy có hội tụ hay không.
Bước 2
Viết tích phân ở dạng một giới hạn khi tiến dần đến .
Bước 3
Viết lại ở dạng .
Bước 4
Tích phân của đối với .
Bước 5
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Tính tại và tại .
Bước 5.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 6
Tính giới hạn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Tách giới hạn bằng quy tắc tổng của giới hạn trên giới hạn khi tiến dần đến .
Bước 6.2
Giới hạn khi tiến về là bằng .
Bước 6.3
Tính giới hạn của mà không đổi khi tiến dần đến .
Bước 6.4
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Giá trị chính xác của .
Bước 6.4.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 6.4.3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.3.1
Nhân với .
Bước 6.4.3.2
Nhân với .
Bước 6.4.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6.4.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.5.1
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.4.5.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Vì tích phân hội tụ nên chuỗi hội tụ.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.