Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Đây là công thức để tìm tổng của số hạng đầu tiên của dãy số. Để tính, phải tìm giá trị của số hạng thứ nhất và số hạng thứ .
Bước 2
Đây là dãy cấp số cộng vì hiệu giữa các số hạng là như nhau. Trong trường hợp này, ta cộng vào số hạng trước sẽ cho ta số hạng kề sau trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số cộng:
Bước 3
Đây là công thức của một cấp số cộng.
Bước 4
Thay vào các giá trị của .
Bước 5
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 6
Trừ khỏi .
Bước 7
Thay vào giá trị của để tìm số hạng thứ .
Bước 8
Nhân với .
Bước 9
Cộng .
Bước 10
Thay thế các biến bằng các giá trị đã biết để tìm .
Bước 11
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 11.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 11.2
Viết lại biểu thức.
Bước 12
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 12.1
Nhân với .
Bước 12.2
Cộng .
Bước 13
Quy đổi phân số sang một số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.