Giải tích Ví dụ

, ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số nhân vì giữa các số hạng kề nhau có một tỉ số chung. Trong trường hợp này, ta nhân số hạng đứng trước với sẽ cho ra số hạng kế tiếp trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số nhân:
Bước 2
Đây là dạng của một cấp số nhân.
Bước 3
Thay vào các giá trị của .
Bước 4
Thay vào giá trị của để tìm số hạng thứ .
Bước 5
Trừ khỏi .
Bước 6
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.