Giải tích Ví dụ

, ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số nhân vì giữa các số hạng kề nhau có một tỉ số chung. Trong trường hợp này, ta nhân số hạng đứng trước với sẽ cho ra số hạng kế tiếp trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số nhân:
Bước 2
Đây là dạng của một cấp số nhân.
Bước 3
Thay vào các giá trị của .
Bước 4
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 5
Kết hợp.
Bước 6
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Trừ khỏi .
Bước 6.2.2
Cộng .
Bước 7
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 8
Thay vào giá trị của để tìm số hạng thứ .
Bước 9
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 9.1
Trừ khỏi .
Bước 9.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 10
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.