Giải tích Ví dụ

, , , , , , , ,
Bước 1
Đây là dãy cấp số cộng vì hiệu giữa các số hạng là như nhau. Trong trường hợp này, ta cộng vào số hạng trước sẽ cho ta số hạng kề sau trong dãy. Nói cách khác, .
Cấp số cộng:
Bước 2
Đây là công thức của một cấp số cộng.
Bước 3
Thay vào các giá trị của .
Bước 4
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 5
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.