Giải tích Ví dụ

Bước 1
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Nhân với .
Bước 3.4
Nhân với .
Bước 4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Nhân với .
Bước 5.2
Nhân với .
Bước 6
Rút gọn bằng cách đặt thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2
Viết lại ở dạng .
Bước 6.3
Đưa ra ngoài .
Bước 6.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.4.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.4.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.