Giải tích Ví dụ

Bước 1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 1.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 4
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Nhân với .
Bước 4.3
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 5
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 6
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 6.3
Nhân với .
Bước 6.4
Trừ khỏi .
Bước 7
Rút gọn bằng cách đặt thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Đưa ra ngoài .
Bước 7.2
Viết lại ở dạng .
Bước 7.3
Đưa ra ngoài .
Bước 7.4
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.4.1
Viết lại ở dạng .
Bước 7.4.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.