Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Lập phương trình tham số cho để giải phương trình cho .
Bước 2
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3
Take the specified root of both sides of the equation to eliminate the exponent on the left side.
Bước 4
Thay thế trong phương trình cho để có được phương trình theo .
Bước 5
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.