Giải tích Ví dụ

Xác định các điểm zero và bội số của chúng
Bước 1
Đặt bằng với .
Bước 2
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Phân tích thành thừa số bằng phương pháp AC.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên mà tích số của chúng là và tổng của chúng là . Trong trường hợp này, tích số của chúng là và tổng của chúng là .
Bước 2.1.2
Viết dạng đã được phân tích thành thừa số bằng các số nguyên này.
Bước 2.2
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 2.3
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Đặt bằng với .
Bước 2.3.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 2.4
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.4.1
Đặt bằng với .
Bước 2.4.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 2.5
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng. Bội số của một nghiệm là số lần nghiệm xuất hiện.
(Bội số của )
(Bội số của )
(Bội số của )
(Bội số của )
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.