Giải tích Ví dụ

, ,
Bước 1
Lập hàm hợp.
Bước 2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 3
Nhân với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.