Giải tích Ví dụ

Bước 1
Viết ở dạng một phương trình.
Bước 2
Hoán đổi vị trí các biến.
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 3.2
Lấy căn đã chỉ định của cả hai vế của phương trình để loại bỏ số mũ ở vế trái.
Bước 4
Thay thế bằng để cho thấy đáp án cuối cùng.
Bước 5
Kiểm tra xem có là hàm ngược của không.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Để kiểm tra có phải là hàm ngược không, ta kiểm tra xem không.
Bước 5.2
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.2.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.2.3
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 5.2.4
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực.
Bước 5.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Lập hàm hợp.
Bước 5.3.2
Tính bằng cách thay giá trị của vào .
Bước 5.3.3
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.3.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 5.3.3.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 5.3.3.3
Kết hợp .
Bước 5.3.3.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.3.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 5.3.3.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 5.3.3.5
Rút gọn.
Bước 5.4
, nên là hàm ngược của .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.