Giải tích Ví dụ

Tính tích phân bằng phương pháp thay thế u
,
Bước 1
Giả sử . Khi đó, . Viết lại bằng cách sử dụng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 1.1.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 1.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.1.4
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 1.1.5
Cộng .
Bước 1.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3
Tích phân của đối với .
Bước 4
Rút gọn.
Bước 5
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.