Giải tích Ví dụ

Bước 1
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.