Giải tích Ví dụ

Bước 1
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 2
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Rút gọn.
Bước 5.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.2.1
Kết hợp .
Bước 5.2.2
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.