Giải tích Ví dụ

Bước 1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kết hợp .
Bước 3.2
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Tính tại và tại .
Bước 3.2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.2.2.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.2.3.2.4
Chia cho .
Bước 3.2.2.4
Nhân với .
Bước 3.2.2.5
Cộng .
Bước 3.2.2.6
Kết hợp .
Bước 3.2.2.7
Nhân với .
Bước 3.2.2.8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.8.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.2.8.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.2.2.8.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.2.2.8.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.2.2.8.2.4
Chia cho .
Bước 4
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.