Giải tích Ví dụ

Bước 1
Các hàm số mũ có tiệm cận ngang. Phương trình tiệm cận ngang là .
Tiệm cận ngang:
Bước 2
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.