Giải tích Ví dụ

Bước 1
Tìm nơi biểu thức không xác định.
Tập xác định của biểu thức là tất cả các số thực trừ trường hợp biểu thức không xác định. Trong trường hợp này, không có số thực nào làm cho biểu thức không xác định.
Bước 2
Các tiệm cận đứng xảy ra tại các khu vực của điểm gián đoạn vô cùng.
Không có các tiệm cận đứng
Bước 3
Tính để tìm tiệm cận ngang.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Áp dụng quy tắc l'Hôpital
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Tính giới hạn của tử số và giới hạn của mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Lấy giới hạn của tử số và giới hạn của mẫu số.
Bước 3.1.1.2
Tính giới hạn của tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.2.1
Tính giới hạn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.2.1.1
Tách giới hạn bằng quy tắc tổng của giới hạn trên giới hạn khi tiến dần đến .
Bước 3.1.1.2.1.2
Tính giới hạn của mà không đổi khi tiến dần đến .
Bước 3.1.1.2.2
Vì hàm số tiến dần đến , hằng số dương nhân với hàm số tiến dần đến .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.2.2.1
Xét giới hạn với bội số không đổi đã bị loại bỏ.
Bước 3.1.1.2.2.2
Vì số mũ tiến dần đến , nên số lượng tiến dần đến .
Bước 3.1.1.2.3
Vô cùng cộng hoặc trừ một số là vô cùng.
Bước 3.1.1.3
Vì số mũ tiến dần đến , nên số lượng tiến dần đến .
Bước 3.1.1.4
Vô cùng chia cho vô cùng là không xác định.
Không xác định
Bước 3.1.2
ở dạng không xác định, nên ta áp dụng quy tắc L'Hôpital. Quy tắc L'Hôpital khẳng định rằng giới hạn của một thương của các hàm số bằng giới hạn của thương của các đạo hàm của chúng.
Bước 3.1.3
Tìm đạo hàm của tử số và mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.1
Tính đạo hàm tử số và mẫu số.
Bước 3.1.3.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.3.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.3.4
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.4.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.3.4.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.
Bước 3.1.3.5
Cộng .
Bước 3.1.3.6
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc mũ, quy tắc nói rằng trong đó =.
Bước 3.1.4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.4.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.4.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.4.1.2
Viết lại biểu thức.
Bước 3.1.4.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.4.2.2
Chia cho .
Bước 3.2
Tính giới hạn của mà không đổi khi tiến dần đến .
Bước 4
Liệt kê các tiệm cận ngang:
Bước 5
Không có tiệm cận xiên vì bậc của tử số nhỏ hơn hoặc bằng bậc của mẫu số.
Không có các tiệm cận xiên
Bước 6
Đây là tập hợp của tất cả các tiệm cận.
Không có các tiệm cận đứng
Các tiệm cận ngang:
Không có các tiệm cận xiên
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.