Giải tích Ví dụ

Bước 1
Xác định xem hàm số là lẻ, chẵn, hay không phải cả hai để tìm đối xứng.
1. Nếu là hàm lẻ, hàm số đối xứng qua gốc tọa độ.
2. Nếu là hàm chẵn, hàm số đối xứng qua trục y.
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tìm bằng cách thay cho tất cả lần xuất hiện của trong .
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 2.2.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2.3
Nhân với .
Bước 3
Một hàm số chẵn nếu .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Kiểm tra xem .
Bước 3.2
, nên hàm số chẵn.
Hàm số chẵn
Hàm số chẵn
Bước 4
Vì hàm không lẻ, nên nó không đối xứng qua gốc tọa độ.
Không đối xứng qua gốc tọa độ
Bước 5
Vì hàm chẵn, nên nó đối xứng qua trục y.
Đối xứng qua trục y
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.