Giải tích Ví dụ

Bước 1
Có thể tìm hàm số bằng cách tìm tích phân bất định của đạo hàm .
Bước 2
Lập tích phân để giải.
Bước 3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 4
Giả sử . Sau đó . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 4.1.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 4.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 4.1.4
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 4.1.5
Cộng .
Bước 4.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 5
Nhân .
Bước 6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 6.1.1.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.1.2
Cộng .
Bước 6.2
Nhân với .
Bước 7
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 8
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 9
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 10
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.1
Kết hợp .
Bước 10.1.2
Kết hợp .
Bước 10.2
Rút gọn.
Bước 11
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 12
Câu trả lời là nguyên hàm của hàm số .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.