Giải tích Ví dụ

Bước 1
Có thể tìm hàm số bằng cách tìm tích phân bất định của đạo hàm .
Bước 2
Lập tích phân để giải.
Bước 3
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 4
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 5
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 7
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 8
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 9
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 10
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 10.1.1
Kết hợp .
Bước 10.1.2
Kết hợp .
Bước 10.2
Rút gọn.
Bước 10.3
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 11
Câu trả lời là nguyên hàm của hàm số .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.