Giải tích Ví dụ

Tìm tính biến thiên (kiểm định hệ số của số hạng cao nhất)
Bước 1
Xác định bậc của hàm số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Xác định số mũ của các biến trong mỗi số hạng, và cộng chúng lại với nhau để tìm bậc của từng số hạng.
Bước 1.2
Số mũ lớn nhất là bậc của đa thức.
Bước 2
Vì bậc lẻ, nên các điểm cuối của hàm số sẽ chỉ về các hướng ngược nhau.
Lẻ
Bước 3
Xác định hệ số của số hạng cao nhất.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Số hạng cao nhất trong một đa thức là số hạng với bậc cao nhất.
Bước 3.2
Hệ số cao nhất trong một đa thức là hệ số của số hạng cao nhất.
Bước 4
Vì hệ số của số hạng cao nhất dương, nên đồ thị tăng về phía bên phải.
Dương
Bước 5
Sử dụng bậc của hàm số, cũng như dấu của hệ số của số hạng cao nhất để xác định tính biến thiên.
1. Hàm bậc chẵn và hệ số cao nhất dương: Tăng ở phía bên trái và tăng ở phía bên phải.
2. Hàm bậc chẵn và hệ số cao nhất âm: giảm ở phía bên trái và giảm ở phía bên phải.
3. Hàm bậc lẻ và hệ số cao nhất dương: Giảm ở phía bên trái và tăng ở phía bên phải.
4. Hàm bậc lẻ và hệ số cao nhất âm: Tăng ở phía bên trái và giảm ở phía bên phải
Bước 6
Xác định tính biến thiên.
Giảm về phía bên trái và tăng về phía bên phải
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.