Giải tích Ví dụ

Xác định xem điểm có nằm trên đồ thị không
,
Bước 1
Tính tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 1.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.2.3
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 2
, điểm không nằm trên biểu đồ.
Điểm không nằm trên đồ thị
Bước 3
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.