Giải tích Ví dụ

Bước 1
Sử dụng tính chất thương của logarit, .
Bước 2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 2.2
Viết lại biểu thức.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.