Giải tích Ví dụ

Bước 1
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 2
Cộng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.