Giải tích Ví dụ

Bước 1
Viết lại ở dạng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.