Giải tích Ví dụ

Bước 1
Sắp xếp lại .
Bước 2
Giới hạn ở vô cực âm của một đa thức bậc lẻ có hệ số đầu tiên âm là vô cực.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.