Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tính đạo hàm hai vế của phương trình.
Bước 1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 1.3
Tính đạo hàm vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.3.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 1.3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.3.3
Nhân với .
Bước 1.4
Thiết lập lại phương trình bằng cách đặt vế trái bằng vế phải.
Bước 2
Thay vào phương trình vi phân đã cho.
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.1.2
Chia cho .
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 4
Đáp án đã cho không thỏa mãn phương trình vi phân đã cho.
không phải là đáp án của
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.