Giải tích Ví dụ

Kiểm tra sự tồn tại và tính duy nhất của các nghiệm cho phương trình vi phân
,
Bước 1
Giả sử .
Bước 2
Kiểm tra xem hàm số có liên tục quanh không.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay các giá trị vào .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Thay bằng .
Bước 2.1.2
Thay bằng .
Bước 2.1.3
Trừ khỏi .
Bước 2.2
Có một căn số chẵn với số không ở trong dấu căn, nên hàm số không liên tục trên một khoảng mở quanh quá trị của .
Không liên tục
Không liên tục
Bước 3
Hàm số không liên tục trên một khoảng mở quanh giá trị của .
Nghiệm không đảm bảo
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.