Giải tích Ví dụ

Bước 1
Để giải phương trình vi phân, để trong đó là số mũ của .
Bước 2
Giải phương trình để tìm .
Bước 3
Lấy đạo hàm của đối với .
Bước 4
Lấy đạo hàm của đối với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Lấy đạo hàm của .
Bước 4.2
Viết lại biểu thức bằng quy tắc số mũ âm .
Bước 4.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 4.4
Tìm đạo hàm bằng quy tắc hằng số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.1
Nhân với .
Bước 4.4.2
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 4.4.3
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.4.3.1
Nhân với .
Bước 4.4.3.2
Trừ khỏi .
Bước 4.4.3.3
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 4.5
Viết lại ở dạng .
Bước 5
Thay cho cho trong phương trình gốc .
Bước 6
Giải phương trình vi phân vừa thay.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Viết lại phương trình vi phân ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1
Nhân mỗi số hạng trong với để loại bỏ các phân số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.1
Nhân mỗi số hạng trong với .
Bước 6.1.1.1.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.2.1.1.1
Di chuyển dấu âm đầu tiên trong vào tử số.
Bước 6.1.1.1.2.1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.1.1.1.2.1.1.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.1.1.1.2.1.1.4
Viết lại biểu thức.
Bước 6.1.1.1.2.1.2
Nhân với .
Bước 6.1.1.1.2.1.3
Nhân với .
Bước 6.1.1.1.2.1.4
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.2.1.4.1
Di chuyển .
Bước 6.1.1.1.2.1.4.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.1.1.1.2.1.4.3
Trừ khỏi .
Bước 6.1.1.1.2.1.5
Rút gọn .
Bước 6.1.1.1.2.1.6
Nhân với .
Bước 6.1.1.1.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.3.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 6.1.1.1.3.2
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.3.2.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 6.1.1.1.3.2.2
Nhân với .
Bước 6.1.1.1.3.3
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1.1.1.3.3.1
Di chuyển .
Bước 6.1.1.1.3.3.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 6.1.1.1.3.3.3
Trừ khỏi .
Bước 6.1.1.1.3.4
Rút gọn .
Bước 6.1.1.2
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 6.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.1.3
Sắp xếp lại .
Bước 6.2
Thừa số tích phân được xác định bằng công thức , trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Lập tích phân.
Bước 6.2.2
Lấy tích phân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.2.2.2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 6.2.2.3
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.3.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.2.2.3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.3.2.1
Kết hợp .
Bước 6.2.2.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.3.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2.3.2.2.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.3.2.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.2.2.3.2.2.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.2.3.2.2.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 6.2.2.3.2.2.2.4
Chia cho .
Bước 6.2.3
Loại trừ hằng số tích phân.
Bước 6.3
Nhân mỗi số hạng với thừa số tích phân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Nhân từng số hạng với .
Bước 6.3.2
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 6.3.3
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 6.3.4
Sắp xếp lại các thừa số trong .
Bước 6.4
Viết lại vế trái ở dạng kết quả của phép tính đạo hàm một tích.
Bước 6.5
Lập tích phân ở mỗi vế.
Bước 6.6
Lấy tích phân vế trái.
Bước 6.7
Lấy tích phân vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.1
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.7.2
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.2.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.2.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 6.7.2.1.2
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 6.7.2.1.3
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 6.7.2.1.4
Nhân với .
Bước 6.7.2.2
Viết lại bài tập bằng cách dùng .
Bước 6.7.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.3.1
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 6.7.3.2
Kết hợp .
Bước 6.7.3.3
Kết hợp .
Bước 6.7.4
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.7.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.5.1
Nhân với .
Bước 6.7.5.2
Nhân với .
Bước 6.7.6
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.7.7
Lấy tích phân từng phần bằng công thức , trong đó .
Bước 6.7.8
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.8.1
Kết hợp .
Bước 6.7.8.2
Kết hợp .
Bước 6.7.8.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.8.4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.8.5
Kết hợp .
Bước 6.7.8.6
Kết hợp .
Bước 6.7.8.7
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.8.8
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.9
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.7.10
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.10.1
Nhân với .
Bước 6.7.10.2
Nhân với .
Bước 6.7.11
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 6.7.12
Tích phân của đối với .
Bước 6.7.13
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.13.1
Viết lại ở dạng .
Bước 6.7.13.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.7.13.2.1
Kết hợp .
Bước 6.7.13.2.2
Kết hợp .
Bước 6.7.13.2.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.13.2.4
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 6.7.13.2.5
Kết hợp .
Bước 6.7.13.2.6
Kết hợp .
Bước 6.7.13.2.7
Cộng .
Bước 6.7.13.2.8
Nhân với .
Bước 6.7.13.2.9
Cộng .
Bước 6.8
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.8.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 6.8.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.8.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.8.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.8.2.1.2
Chia cho .
Bước 7
Thay bằng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.