Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tách các biến.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Nhân cả hai vế với .
Bước 1.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.2.2
Viết lại biểu thức.
Bước 1.3
Viết lại phương trình.
Bước 2
Lấy tích phân cả hai vế.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Lập tích phân ở mỗi vế.
Bước 2.2
Lấy tích phân vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.1
Làm âm số mũ của và đưa nó ra ngoài mẫu số.
Bước 2.2.1.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.2.1
Nhân các số mũ trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.2.1.1
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 2.2.1.2.1.2
Nhân .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1.2.1.2.1
Nhân với .
Bước 2.2.1.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.2.1.2.2
Nhân với .
Bước 2.2.2
Tích phân của đối với .
Bước 2.3
Lấy tích phân vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.1
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 2.3.2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 2.3.3
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 2.3.4
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 2.3.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.3.5.1
Kết hợp .
Bước 2.3.5.2
Rút gọn.
Bước 2.4
Nhóm hằng số tích phân ở vế phải thành .
Bước 3
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Lấy logarit tự nhiên của cả hai vế của phương trình để loại bỏ biến khỏi số mũ.
Bước 3.2
Khai triển vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Khai triển bằng cách di chuyển ra bên ngoài lôgarit.
Bước 3.2.2
Logarit tự nhiên của .
Bước 3.2.3
Nhân với .
Bước 4
Dùng điều kiện ban đầu để tìm giá trị của bằng cách thay cho cho trong .
Bước 5
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 5.2
Để giải tìm , hãy viết lại phương trình bằng các tính chất của logarit.
Bước 5.3
Viết lại dưới dạng mũ bằng cách dùng định nghĩa của logarit. Nếu là các số thực dương và , thì sẽ tương đương với .
Bước 5.4
Giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.1
Viết lại phương trình ở dạng .
Bước 5.4.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.2.1.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 5.4.2.1.2
Nhân với .
Bước 5.4.2.2
Trừ khỏi .
Bước 5.4.3
Bất kỳ đại lượng nào mũ lên đều là .
Bước 5.4.4
Di chuyển tất cả các số hạng không chứa sang vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.4.4.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 5.4.4.2
Cộng .
Bước 6
Thay cho trong và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Thay bằng .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.