Giải tích Ví dụ

, , ,
Bước 1
Xác định sao cho .
Bước 2
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thế vào vào .
Bước 2.2
Tính .
Bước 3
Sử dụng công thức đệ quy để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thế.
Bước 3.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Nhân với .
Bước 3.2.2
Cộng .
Bước 4
Sử dụng công thức đệ quy để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thế.
Bước 4.2
Cộng .
Bước 5
Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Thế vào vào .
Bước 5.2
Tính .
Bước 6
Sử dụng công thức đệ quy để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Thế.
Bước 6.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Nhân với .
Bước 6.2.2
Cộng .
Bước 7
Sử dụng công thức đệ quy để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Thế.
Bước 7.2
Cộng .
Bước 8
Tiếp tục áp dụng cách này cho đến khi tính được xấp xỉ giá trị mong muốn.
Bước 9
Liệt kê các giá trị xấp xỉ trong một bảng.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.