Giải tích Ví dụ

Sử dụng định nghĩa giới hạn để tìm đạo hàm
Bước 1
Xét định nghĩa giới hạn của đạo hàm.
Bước 2
Tìm của thành phần của định nghĩa.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Tính hàm số tại .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 2.1.2
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1.2.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 2.1.2.2
Câu trả lời cuối cùng là .
Bước 2.2
Sắp xếp lại .
Bước 2.3
Tìm của thành phần của định nghĩa.
Bước 3
Điền vào các thành phần.
Bước 4
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.2
Nhân với .
Bước 4.1.3
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.3
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.4
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.5
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.6
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.3.7
Đưa ra ngoài .
Bước 4.1.4
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 4.1.5
Nhân với .
Bước 4.1.6
Nhân với .
Bước 4.1.7
Trừ khỏi .
Bước 4.1.8
Cộng .
Bước 4.1.9
Trừ khỏi .
Bước 4.1.10
Cộng .
Bước 4.1.11
Nhân với .
Bước 4.2
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.2.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.2.2
Chia cho .
Bước 5
Tính giới hạn của mà không đổi khi tiến dần đến .
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.