Giải tích Ví dụ

Bước 1
Tính đạo hàm hai vế của phương trình.
Bước 2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3
Tính đạo hàm vế phải của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 3.1.2
Đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 3.2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 3.2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.2.3
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 3.2.4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.2.5
Rút gọn biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.5.1
Nhân với .
Bước 3.2.5.2
Sắp xếp lại các thừa số của .
Bước 4
Thiết lập lại phương trình bằng cách đặt vế trái bằng vế phải.
Bước 5
Thay thế bằng .
Bước 6
Đặt sau đó giải tìm theo dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 6.2
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.1
Đặt bằng với .
Bước 6.2.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.1
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 6.2.2.2
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.2.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 6.2.2.2.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.2.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.2.2.2.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 6.2.2.2.2.1.2
Chia cho .
Bước 6.3
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.1
Đặt bằng với .
Bước 6.3.2
Giải để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.1
Cho tử bằng không.
Bước 6.3.2.2
Giải phương trình để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.2.1.1
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.2.2.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.2.2.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 6.3.2.2.2
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 6.3.2.2.3
Đặt bằng với .
Bước 6.3.2.2.4
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.3.2.2.4.1
Đặt bằng với .
Bước 6.3.2.2.4.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 6.3.2.2.5
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.
Bước 6.4
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.
Bước 6.5
Loại bỏ đáp án không làm cho đúng.
Bước 7
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.1.1
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 7.1.2
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 7.1.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 7.2
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 7.3
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 7.3.1
Nhân với .
Bước 7.3.2
Nhân với .
Bước 7.4
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 7.5
Trừ khỏi .
Bước 7.6
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 7.7
xấp xỉ với , là một số âm, nên ta làm âm và loại bỏ dấu giá trị tuyệt đối
Bước 8
Tìm các điểm mà tại đó .
Bước 9
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.