Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Xét hàm số đã sử dụng để tìm sự tuyến tính hóa tại .
Bước 2
Thay giá trị của vào hàm số tuyến tính hóa.
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Thay thế biến bằng trong biểu thức.
Bước 3.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn.
Bước 3.2.2
Cộng .
Bước 4
Tìm đạo hàm của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 4.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 4.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 4.4
Cộng .
Bước 5
Thay các thành phần vào hàm tuyến tính hóa để tìm sự tuyến tính hóa tại .
Bước 6
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 6.1
Nhân với .
Bước 6.2
Trừ khỏi .
Bước 7
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.