Giải tích Ví dụ

Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc chuỗi, quy tắc nói rằng trong đó .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Để áp dụng quy tắc chuỗi, thiết lập ở dạng .
Bước 1.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 1.3
Thay thế tất cả các lần xuất hiện của với .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 2.4
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.5
Nhân với .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.2
Nhân với .
Bước 3.3
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.3.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.4
Rút gọn và kết hợp các số hạng đồng dạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 3.4.1.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.2.1
Di chuyển .
Bước 3.4.1.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.4.1.2.3
Cộng .
Bước 3.4.1.3
Nhân với .
Bước 3.4.1.4
Nhân với .
Bước 3.4.1.5
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 3.4.1.6
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.6.1
Di chuyển .
Bước 3.4.1.6.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.6.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.4.1.6.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 3.4.1.6.3
Cộng .
Bước 3.4.1.7
Nhân với .
Bước 3.4.1.8
Nhân với .
Bước 3.4.2
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.