Giải tích Ví dụ

Tìm đạo hàm bằng quy tắc thương số - d/dx
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.4
Cộng .
Bước 2.5
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.6
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2.7
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 2.8
Cộng .
Bước 3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 3.4
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.1
Nhân với .
Bước 3.4.1.2
Nhân với .
Bước 3.4.1.3
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 3.4.1.4
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.4.1.4.1
Di chuyển .
Bước 3.4.1.4.2
Nhân với .
Bước 3.4.1.5
Nhân với .
Bước 3.4.1.6
Nhân với .
Bước 3.4.1.7
Nhân với .
Bước 3.4.2
Trừ khỏi .
Bước 3.5
Sắp xếp lại các số hạng.
Bước 3.6
Rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Viết lại ở dạng .
Bước 3.6.2
Vì cả hai số hạng đều là số chính phương, nên ta phân tích thành thừa số bằng công thức hiệu của hai bình phương, trong đó .
Bước 3.6.3
Áp dụng quy tắc tích số cho .
Bước 3.7
Đưa ra ngoài .
Bước 3.8
Đưa ra ngoài .
Bước 3.9
Đưa ra ngoài .
Bước 3.10
Viết lại ở dạng .
Bước 3.11
Đưa ra ngoài .
Bước 3.12
Viết lại ở dạng .
Bước 3.13
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.