Giải tích Ví dụ

Tìm đạo hàm bằng quy tắc thương số - d/dx
Bước 1
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc thương số, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 2.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.3
Nhân với .
Bước 4
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 4.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 4.3
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 4.4
Cộng .
Bước 5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.3
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.1
Khai triển bằng cách sử dụng Phương pháp FOIL.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.1.1
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.3.1.1.2
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.3.1.1.3
Áp dụng thuộc tính phân phối.
Bước 5.3.1.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.2.1
Viết lại bằng tính chất giao hoán của phép nhân.
Bước 5.3.1.2.2
Nhân với bằng cách cộng các số mũ.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.2.2.1
Di chuyển .
Bước 5.3.1.2.2.2
Nhân với .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.1.2.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 5.3.1.2.2.2.2
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 5.3.1.2.2.3
Cộng .
Bước 5.3.1.2.3
Di chuyển sang phía bên trái của .
Bước 5.3.1.2.4
Nhân với .
Bước 5.3.1.2.5
Nhân với .
Bước 5.3.1.3
Nhân với .
Bước 5.3.1.4
Nhân với .
Bước 5.3.1.5
Nhân với .
Bước 5.3.2
Kết hợp các số hạng đối nhau trong .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 5.3.2.1
Cộng .
Bước 5.3.2.2
Cộng .
Bước 5.3.3
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.