Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tìm điểm cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm lượng cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Tìm điểm cân bằng bằng cách đặt hàm cung bằng hàm cầu.
Bước 1.1.2
Giải .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1
Di chuyển tất cả các số hạng chứa sang vế trái của phương trình.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2.1.2
Trừ khỏi .
Bước 1.1.2.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2.3
Chia mỗi số hạng trong cho và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.3.1
Chia mỗi số hạng trong cho .
Bước 1.1.2.3.2
Rút gọn vế trái.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.3.2.1
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.3.2.1.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 1.1.2.3.2.1.2
Chia cho .
Bước 1.1.2.3.3
Rút gọn vế phải.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.3.3.1
Chia cho .
Bước 1.2
Tìm giá cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Tìm giá cân bằng bằng cách thay thế lượng cân bằng cho trong .
Bước 1.2.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2.2
Cộng .
Bước 1.3
Viết điểm cân bằng.
Bước 2
Lập giá trị thặng dư sản xuất trong đó là lượng cân bằng và là giá cân bằng.
Bước 3
Tính tích phân và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3.3
Nhân với .
Bước 3.4
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.5
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Kết hợp .
Bước 3.5.2
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.1
Tính tại và tại .
Bước 3.5.2.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5.2.2.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.5.2.2.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.2.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.2.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.2.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.2.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.5.2.2.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.5.2.2.3.2.4
Chia cho .
Bước 3.5.2.2.4
Nhân với .
Bước 3.5.2.2.5
Cộng .
Bước 3.5.2.2.6
Kết hợp .
Bước 3.5.2.2.7
Nhân với .
Bước 3.5.2.2.8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.2.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.2.8.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.2.8.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.2.8.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.5.2.2.8.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.5.2.2.8.2.4
Chia cho .
Bước 3.5.2.2.9
Trừ khỏi .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.