Giải tích Ví dụ

Bước 1
Sử dụng công thức Chỉ số Gini .
Bước 2
Thay bằng .
Bước 3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 3.2
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.3
Kết hợp .
Bước 3.4
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3.5
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Kết hợp .
Bước 3.6.2
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.1
Tính tại và tại .
Bước 3.6.2.2
Tính tại và tại .
Bước 3.6.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.1
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.6.2.3.2
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.6.2.3.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.6.2.3.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.6.2.3.3.2.4
Chia cho .
Bước 3.6.2.3.4
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.5
Cộng .
Bước 3.6.2.3.6
Một mũ bất kỳ số nào là một.
Bước 3.6.2.3.7
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.6.2.3.8
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.8.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.8.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.8.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.8.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.6.2.3.8.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.6.2.3.8.2.4
Chia cho .
Bước 3.6.2.3.9
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.10
Cộng .
Bước 3.6.2.3.11
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.6.2.3.12
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.6.2.3.13
Viết mỗi biểu thức với mẫu số chung là , bằng cách nhân từng biểu thức với một thừa số thích hợp của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.13.1
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.13.2
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.13.3
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.13.4
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.14
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.6.2.3.15
Trừ khỏi .
Bước 3.6.2.3.16
Kết hợp .
Bước 3.6.2.3.17
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.17.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.17.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.17.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.17.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.6.2.3.17.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Quy đổi sang số thập phân.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.