Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Tìm điểm cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1
Tìm lượng cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.1
Tìm điểm cân bằng bằng cách đặt hàm cung bằng hàm cầu.
Bước 1.1.2
Giải .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.1
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2.2
Phân tích vế trái của phương trình thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.2.1
Đưa ra ngoài .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.2.1.1
Sắp xếp lại biểu thức.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.2.1.1.1
Di chuyển .
Bước 1.1.2.2.1.1.2
Sắp xếp lại .
Bước 1.1.2.2.1.2
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2.2.1.3
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2.2.1.4
Viết lại ở dạng .
Bước 1.1.2.2.1.5
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2.2.1.6
Đưa ra ngoài .
Bước 1.1.2.2.2
Phân tích thành thừa số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.2.2.1
Phân tích thành thừa số bằng phương pháp AC.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.2.2.1.1
Xét dạng . Tìm một cặp số nguyên mà tích số của chúng là và tổng của chúng là . Trong trường hợp này, tích số của chúng là và tổng của chúng là .
Bước 1.1.2.2.2.1.2
Viết dạng đã được phân tích thành thừa số bằng các số nguyên này.
Bước 1.1.2.2.2.2
Loại bỏ các dấu ngoặc đơn không cần thiết.
Bước 1.1.2.3
Nếu bất kỳ thừa số riêng lẻ nào ở vế trái của phương trình bằng , toàn bộ biểu thức sẽ bằng .
Bước 1.1.2.4
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.4.1
Đặt bằng với .
Bước 1.1.2.4.2
Cộng cho cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2.5
Đặt bằng và giải tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.1.2.5.1
Đặt bằng với .
Bước 1.1.2.5.2
Trừ khỏi cả hai vế của phương trình.
Bước 1.1.2.6
Đáp án cuối cùng là tất cả các giá trị làm cho đúng.
Bước 1.1.3
Bỏ qua nghiệm âm.
Bước 1.2
Tìm giá cân bằng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.1
Tìm giá cân bằng bằng cách thay thế lượng cân bằng cho trong .
Bước 1.2.2
Rút gọn .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 1.2.2.1
Nhân với .
Bước 1.2.2.2
Trừ khỏi .
Bước 1.3
Viết điểm cân bằng.
Bước 2
Lập giá trị thặng dư tiêu dùng trong đó là lượng cân bằng và là giá cân bằng.
Bước 3
Tính tích phân và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Nhân với .
Bước 3.2
Chia tích phân đơn thành nhiều tích phân.
Bước 3.3
Áp dụng quy tắc hằng số.
Bước 3.4
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3.5
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.6
Rút gọn kết quả.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.1
Kết hợp .
Bước 3.6.2
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.1
Tính tại và tại .
Bước 3.6.2.2
Tính tại và tại .
Bước 3.6.2.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.1
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.2
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.3
Cộng .
Bước 3.6.2.3.4
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.6.2.3.5
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.6.2.3.6
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.6.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.6.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.6.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.6.2.3.6.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.6.2.3.6.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 3.6.2.3.6.2.4
Chia cho .
Bước 3.6.2.3.7
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.8
Cộng .
Bước 3.6.2.3.9
Kết hợp .
Bước 3.6.2.3.10
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.11
Di chuyển dấu trừ ra phía trước của phân số.
Bước 3.6.2.3.12
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.6.2.3.13
Kết hợp .
Bước 3.6.2.3.14
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.6.2.3.15
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.15.1
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.15.2
Trừ khỏi .
Bước 3.6.2.3.16
Để viết ở dạng một phân số với mẫu số chung, hãy nhân với .
Bước 3.6.2.3.17
Kết hợp .
Bước 3.6.2.3.18
Kết hợp các tử số trên mẫu số chung.
Bước 3.6.2.3.19
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.6.2.3.19.1
Nhân với .
Bước 3.6.2.3.19.2
Trừ khỏi .
Bước 3.7
Chia cho .
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.