Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Để tìm độ co giãn của cầu, hãy sử dụng công thức .
Bước 2
Thay cho trong và rút gọn để tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.1
Thay bằng .
Bước 2.2
Rút gọn mỗi số hạng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 2.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 2.2.2
Nhân với .
Bước 2.3
Trừ khỏi .
Bước 3
Tìm bằng cách tính đạo hàm hàm cầu.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Tính đạo hàm hàm cầu.
Bước 3.2
Tìm đạo hàm.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.2.1
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 3.2.2
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 3.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.3.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 3.3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.3.3
Nhân với .
Bước 3.4
Trừ khỏi .
Bước 4
Thay vào công thức cho độ co giãn và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Thay bằng .
Bước 4.2
Thay các giá trị của .
Bước 4.3
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.4
Nhân với .
Bước 4.5
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.5.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.5.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4.6
Giá trị tuyệt đối là khoảng cách giữa một số và số 0. Khoảng cách giữa .
Bước 5
nên nhu cầu là đơn nhất.
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.