Giải tích Ví dụ

,
Bước 1
Giá trị hiệu dụng (RMS) của một hàm số trong một khoảng xác định là căn bậc hai của trung bình cộng (trung bình) của bình phương của các giá trị ban đầu.
Bước 2
Thay các giá trị thực tế vào công thức cho giá trị hiệu dụng của một hàm số.
Bước 3
Tính tích phân.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1
Giả sử . Sau đó , nên . Viết lại bằng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1
Hãy đặt . Tìm .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.1
Tính đạo hàm .
Bước 3.1.1.2
Theo Quy tắc tổng, đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.1.3
Tính .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.3.1
không đổi đối với , nên đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.1.3.2
Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng Quy tắc lũy thừa, quy tắc nói rằng trong đó .
Bước 3.1.1.3.3
Nhân với .
Bước 3.1.1.4
Tìm đạo hàm bằng quy tắc hằng số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.1.4.1
là hằng số đối với , đạo hàm của đối với .
Bước 3.1.1.4.2
Cộng .
Bước 3.1.2
Thay giới hạn dưới vào cho trong .
Bước 3.1.3
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.3.1
Nhân với .
Bước 3.1.3.2
Cộng .
Bước 3.1.4
Thay giới hạn trên vào cho trong .
Bước 3.1.5
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.1.5.1
Nhân với .
Bước 3.1.5.2
Cộng .
Bước 3.1.6
Các giá trị tìm được cho sẽ được sử dụng để tính tích phân xác định.
Bước 3.1.7
Viết lại bài tập bằng cách dùng , , và các giới hạn mới của phép tích phân.
Bước 3.2
Kết hợp .
Bước 3.3
không đổi đối với , hãy di chuyển ra khỏi tích phân.
Bước 3.4
Theo Quy tắc lũy thừa, tích phân của đối với .
Bước 3.5
Thay và rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.1
Tính tại và tại .
Bước 3.5.2
Rút gọn.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.1
Nâng lên lũy thừa .
Bước 3.5.2.2
Kết hợp .
Bước 3.5.2.3
Nâng lên bất kỳ số mũ dương nào sẽ cho .
Bước 3.5.2.4
Nhân với .
Bước 3.5.2.5
Nhân với .
Bước 3.5.2.6
Cộng .
Bước 3.5.2.7
Nhân với .
Bước 3.5.2.8
Nhân với .
Bước 3.5.2.9
Triệt tiêu thừa số chung của .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.9.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.9.2
Triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 3.5.2.9.2.1
Đưa ra ngoài .
Bước 3.5.2.9.2.2
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 3.5.2.9.2.3
Viết lại biểu thức.
Bước 4
Rút gọn công thức giá trị hiệu dụng.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.1
Nhân với .
Bước 4.2
Cộng .
Bước 4.3
Rút gọn biểu thức bằng cách triệt tiêu các thừa số chung.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.3.1
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.2
Đưa ra ngoài .
Bước 4.3.3
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.3.4
Viết lại biểu thức.
Bước 4.4
Viết lại ở dạng .
Bước 4.5
Rút gọn tử số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.5.1
Viết lại ở dạng .
Bước 4.5.2
Đưa các số hạng dưới dấu căn ra ngoài, giả sử đó là các số thực dương.
Bước 4.6
Nhân với .
Bước 4.7
Kết hợp và rút gọn mẫu số.
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.7.1
Nhân với .
Bước 4.7.2
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.7.3
Nâng lên lũy thừa .
Bước 4.7.4
Sử dụng quy tắc lũy thừa để kết hợp các số mũ.
Bước 4.7.5
Cộng .
Bước 4.7.6
Viết lại ở dạng .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.7.6.1
Sử dụng để viết lại ở dạng .
Bước 4.7.6.2
Áp dụng quy tắc lũy thừa và nhân các số mũ với nhau, .
Bước 4.7.6.3
Kết hợp .
Bước 4.7.6.4
Triệt tiêu thừa số chung .
Nhấp để xem thêm các bước...
Bước 4.7.6.4.1
Triệt tiêu thừa số chung.
Bước 4.7.6.4.2
Viết lại biểu thức.
Bước 4.7.6.5
Tính số mũ.
Bước 5
Kết quả có thể được hiển thị ở nhiều dạng.
Dạng chính xác:
Dạng thập phân:
Bước 6
Nhập bài toán CỦA BẠN
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.